Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

  • V ponorové jeskyni Rogendorf jsme na počátku roku zabrali v malé propástce ve vysokém dómu. Práce byly nakonec pozastaveny na neurčito, a to z důvodu extrémních podmínek pro těžbu v malé, zavodňující se a klesající chodbičce a komplikacích při těžbě a ukládání bahnité kaše. Přesto se podařilo proniknout asi 10m daleko a chodba je nadále velmi perspektivní. A to přesto, že po zmapování se zjistilo, že míří opačným směrem, než se původně předpokládalo. Celá vstupní šachta jeskyně byla zapažena, ve spodní části ocelovými profily a betonovými pažnicemi, vrchní pak betonovými skružemi o průměru 80cm.

 

 

 

 

  • V jeskyni Nový Lopač jsme se věnovali hydrotěžbě v chodbě nad sifonem. V průběhu mnoha akcí bylo dosaženo délky přes 60m. Chodba se jeví velmi perspektivní, i přes to, že na konci poměrně výrazně stoupá. V polovině chodby jsme prošli skrz prosedimentovaný zával a následně jej zapažili. Podle mapy tato porucha koresponduje se závalem v sifonu, ale prozmáhat zával směrem dolů znamená vytěžit cca 30 tun materiálu ručně, což by vyžadovalo složitou mechanizaci na transport materiálu. Ukládat materiál ve směru postupu je prozatím nevhodné, v chodbě jsou velmi pěkné zkameněliny stromatopor, korálů, lilijic a jiné devonské mořské flóry a fauny. Při plavení jsme využili nově zakoupeného čerpadla UBX Kovo Konice, a čerpadla GFMU, zapůjčené od obce Ostrov u Macochy, kterými jsme přečerpávali sedimenty pod první vodopád, odkud se přirozeně separovaly frakce plaveného materiálu v meandrech a tůních jeskyně. Při častém ucpání hadic nebo koše čerpadla jsme využívali hadice kopaflex jako násosky a ejektoru. Ke konci roku jsme řešili problematický transport balvanů a nečerpatelných štěrků na deponii nad druhým vodopádem. Za tímto účelem bylo zkonstruováno několik zajímavých technických řešení.
  •  

    V jeskyni Liščí jsme se v západní části během roku věnovali usilovnému kopání Liščí dolev chodbě Furt pryč, celkový postup je přes 10 metrů od kaverny objevené v roce 2007. Chodba drží víceméně stejný směr a šířku, usazeniny ukazují na dnes zcela zasedimentovanou chodbu mnohem větších rozměrů, ve které postupujeme v blízkosti stropní pukliny. Významnějšími se ukázaly práce v červenci na straně Východní chodby, kam jsme natáhli vodu hadicemi při současně probíhající hydrotěžbě v jeskyni Lopač. Po několika dnech hydrotěžby metodou kašení sedimentů a vybírání balvanů se podařilo klesnout o dalších cca 5 metrů, a následně se prolomit do prostor pod námi. Objevili jsme průlez pod balvany vedoucí do dómu nápadně připomínající chodby Vintockého systému, kde ve výšce stropu až 15 metrů je zaklíněno několik balvanů. Vzhledem k metodě objevení byl pojmenován Hydrodóm. Přístupovou cestu jsme vystrojili kovovými žebříky ze šroubovaných 200cm dlouhých dílů, které se osvědčily už na minulých akcích. Provedli jsme zabezpečení lokality a v následujících měsících pokračovali v nejnižším místě v přední části průlezové chodby hydrotěžbou směrem dolů, kde se ztrácela voda, až do úzkého místa, kde došlo k ucpání odtoku naplavenou sutí. Další úsilí založené na instalované kladce a kbelících prozatím skončilo v místě, kde úzká chodba znemožňuje další manipulaci s materiálem. Po rozšíření nejužších míst plánujeme zapažení labilního bahnitého svahu a další postup po směru odtékající vody.Byl také proveden pokus s napouštěním vody do Šachty průvanů cisternou Tatra CAS HZS Blansko, kterým se ověřilo, že nově objevené prostory s šachtou nekomunikují.

 

 

  • Městys Ostrov u Macochy nás požádal o vyřešení problematiky ponorů naproti Císařské jeskyni. Poskytli nám mechanizaci, bagrem jsme obnažili ze silnicí paralelní puklinu v místě trativodů. Na místě byly usazeny silnostěnné skruže. Dále byl sledován další sondou trativod 10m západně od hlavního propadu, ale nepodařilo se prohrabat na skalní masiv kvůli poruše bagru.Byla provedena pozitivní zkouška hltnosti trativodů pomocí pumpy PS12 místního sboru dobrovolných hasičů. Dál se pokračovalo hloubením sondy pod skružemi, kde jsou patrné trativody mezi erodovanými kameny. Lokalita je nadále nedořešená a ve fázi hrubé rozpracovanosti.

Otvírání naproti Císařské

  • Při rekonstrukci jeskyně Balcarka jsme využili možnosti odvozu materiálu a vytěžili jsme asi dvě tuny suti a odpadu z Propástky u Balcarky.
  • V zahraničí jsme dvakrát navštívili Slovenský kras, poprvé na velikonoce a podruhé v květnu. Shlédli jsme exkurzně několik lokalit, pracovali jsme na Hradné vyveračke. Dva členové akce se účastnili záchranné akce, při které se podařilo vyprostit chlapce, který spadl do padesátimetrové důlní šachty. Proběhla exkurzní akce do Rumunských jeskyní na planině Pádiš a v okolí.

Čerpadlo na Hradnej

  • Kromě aktivit ryze jeskyňářských jsme se věnovali pořádání také kulturně-společenských akcí. Na začátku roku jsme pořádali nultý ročník jeskyňářského plesu nazvaný příhodně Speleo RumBál, který se dle hodnocení zúčastněných vydařil. Již poněkolikáté jsme spolupořádali Speleofórum, a zajistili jsme hladký průběh celé akce včetně kulturního vyžití účastníků. Na podzim jsme poskytovali zázemí na valné hromadě ČSS.

Rumbál