Výroční zpráva o činnosti za rok 2004

Vroce 2004 jsme většinu našich aktivit soustředili především na dořešení odtokových poměrů Lopače a Manželského závrtu.

 

Lopač:

Stěžejní akcí roku byl dlohodobě plánovaný čerpací pokus kocového sifonu v Lopači, který se nepodařilo překonat ani nejzkušenějším speleopotápěčům. V rámci příprav byl na jaře proražen vrt do komína za prvním vodopádem, kterým bylo protaženo PVC potrubí a kabel k napájení čerpadel a dále bylo do přítokového sifonu instalováno čerpadlo Nautila k odčerpávání přtékající vody. Vlastní pokus byl založen na čerpadle Calpeda používaném do hlubokých vrtů zapůjčeném firmou Pumpa Brno. pokus byl plánován jako 10 denní nonstop akce s nasazením velkého počtu lidí, bohužel docházelo k velmi častým problémům s čerpadlem, které v zavěru týdne vedly k jeho úplnému selhání, vzhledem k dosažené hloubce jsme se rozhodli pokračovat soustavou 6 čerpadel KDFU 80 v kaskádě, což se ukázalo jako fukční, ale vzhledem k technickému stavu čerpadel velmi poruchové řešení a tak jsme museli po nekonečné serii závad a 9 dnech úmorné práce pokus ukončit cca 4m nad dnem sifonu.Akce sice nevedla k průniku za sifon, ale přinesla množství poznatků o morfologii sifonu a o možnostech čerpání vody z takřka 100m hloubky.

 

Manželský závrt:

V Manželském závrtu jsme pokračovali v hloubení šachtice z dómu Obřích hrnců, kde jsme sledovali průběh původní, zavalené šachty a za důkladného dřevení se nám podařilo dosáhnout takřka původní hloubky.

 

Krasovský ponor:

V Krasovském ponoru jsme pokračovali v hledání odtokových cest, postup je zde však velmi pomalý vzhledem k nekonečné serii úžin, které musíme postupně prolamovat a také k stále obtížnějšímu transportu materiálu, stále náročnějšímu na počet pracovníků.

 

Na ostatních lokalitách jsme prováděli pouze běžné udržovací práce a revizní exkurze. Nadále také ve spolupráci s F. Musilem probíhá mapová revize lokalit naší zájmové oblasti.

V zahraničí je nadále klíčovou oblastí Silická planina.

Dva členové se aktivně zapojují do činnosti SZS stanice Moravský kras