Výroční zpráva o činnosti za rok 1999

V roce 1999 jsme pokračovali v explorační činnosti na klíčových lokalitách naší ZO, prováděli četná teplotní a průvanová pozorování ve stráních Ostrovského žlebu.

 

Mlynářovo propadání:

Na lokalitě Mlynářovo propadání jsme pokračovali v hloubení šachty v dosud nejnižším dosaženém bodě. Tempo prací se výrazně zpomalilo kvůli značné vzdálenosti pracoviště od těžební šachty, vyžadující počet pracovníků převyšující naše možnosti. V současné době hledáme technické řešení definitivního zabezpečení těžní šachty proti zavalení, v těžbě bude pokračováno po usazení první skruže do betonového základu, kdy budou postupně usazované skruže obsypávány materiálem vytěženým na čelbě.

Lopač:

Na lokalitě Nový Lopač byl v letních měsících učiněn pokus o postup na několika místech, hlavně v tzv. „Přepadu“, technikou rozplavování sedimentů, pomocí dvou čerpadel KDFU 80, ale kvůli nepříznivé konzistenci těženého materiálu, nebylo touto technikou dosaženo kýženého výsledku. Pro průstup do prostor za odtokovými sifony bude nutno do chodbičky instalovat jednoduchou lanovku.

 

Liščí jeskyně:

V jeskyni Liščí bylo postupně rozšířeno několik obtížných úžin, dosud velmi komplikujících přístup na pracoviště v prostoru „Dómu sexu“. Vzhledem k ochraně zimujících netopýrů zde veškeré aktivity provádíme pouze v letních měsících. Ve spolupráci s Petrem Nakládalem z 1-05 GEOSPELEOS jsme provedli přesnou povrchovou lokalizaci pracoviště v Dómu sexu pomocí radiomajáku.

 

Vintocký jeskynní systém:

Na systém Vintok jsme se zaměřili v druhé polovině roku 1999. Nejdříve byly odstraněny zbytky původního lanového vystrojení jeskyně, poté byl nově vystrojen lanový traverz chodbou Ozvěny včetně kompletního vystrojení Škrapové propasti až na dno chodby Souběžné. Vystrojena byla též vertikální spojnice mezi Dílnou a chodbou Ozvěny. K vystrojení bylo použito místo původního převážně přírodního kotvení, expanzních nýtů. Novým vystrojením jsou opět umožněna hydrologická pozorování za vysokých stavů vody a lokalita se stává též atraktivní pro trénink jednolanové techniky. Další významnou aktivitou bylo znovuotevření průlezu z Ústřední propasti na tzv. Absolutní dno a následný průnik do prostor Říceného dómu, Východní chodby. V současné době probíhá průzkum horolezeckou technikou, porovnávání našich poznatků se starými záznamy a mapami. V rámci kompletní revize Vintok probíhá také lezení několika komínů v chodbách Souběžné a Ozvěny.

 

V průběhu roku jsme uskutečnili také několik akcí v zahraničí. Na konci července jsme vyrazili na první seznamovací a průzkumnou akci do Slovinska, konkrétně do oblasti Kamnicko-Savnijských Alp na planinu Molička. Bylo objeveno několik zatím neregistrovaných propastí a úspěšně navázána spolupráce s místními kluby. Dále proběhly tři týdenní pracovní akce ve Slovenském Krasu, které se pomalu stávají tradicí. Úsilí věnované zdejšímu krasu bylo odměněno objevem propasti „Garlika“ jejíž současná hloubka cca. 40m není jistě konečná.

Plánovaná generální oprava základny se prozatím neuskutečnila, pro dosud nedořešené nájemní podmínky s novým majitelem pozemku, na němž základna stojí.