Výroční zpráva o činnosti za rok 1997

V roce 1997 jsme navázali na činnost z předchozího roku a to hlavně na klíčových pracovištích - Nový Lopač, Mlynářovo propadání a v omezené míře jeskyně Liščí a Vintoky.

 

V Novém Lopači bylo uskutečněno několik akcí v Tulení chodbičce, se snahou proniknout silně zvodnělými štěrkovými náplavami do přítokové oblasti sifonu s periodickým slabým přítokem. Pro extrémní náročnost prací spojených s nutností instalace elektrických kabelů a čerpadla, obtížným transportem štěrků úžinami, se zatím nepodařilo do očekávaných volných prostor proniknout. Za pozornost stojí stále se zvyšující strop chodby, periodický průvan a složení sedimentů, skládajících se převážně z valounů kulmské droby a v horní vrstvě též z částic organického původu (jehličí, úlomky větviček a kůry). Pro usnadnění prací bude nutno ještě více snížit výšku hrázky odtokového jezírka.

Dále byly v Novém Lopači zahájeny práce na konci hlavního řečiště cca 8 m nad odtokovým jezerem, kde byly sledovány z větší části zasedimentované chodbičky a několik vertikálních trativodů infiltrujících vodu z Vykydalovy stráně. Jedna z chodbiček má směr sledující přibližně dnešní tok Lopače a je proto šance, že se tyto fragmenty fosilní úrovně spojí se současným řečištěm někde v oblasti za odtokovými sifony.

 

Na lokalitě Mlynářovo propadání bylo provedeno dokončení nové transportní šachty a její vyztužení, takže po menších úpravách bude možno přistoupit k průkopu do očekávaných nových prostor. Pro činnost na této lokalitě je třeba dostatečný počet pracovníků pro transport materiálu, kteří se málokdy najdou. Další postup velmi usnadní instalace elektropřípojky a el. vrátku.

 

Na lokalitě Vintoky byla demontována stávající a instalována nová uzávěra. Dále byl prováděn průzkum následků povodní, kdy hladina vody nastoupala cca 50 m nad Absolutní dno. Došlo ke zřícení části stěny Ústřední propasti a definitivnímu ucpání průlezu na Absolutní dno, Východní chodbu a Řícený dóm.

 

V jeskyni Liščí byly zahájeny práce na instalaci uzávěry (skruže), ve kterých bude pokračováno po skončení zimování netopýrů.

 

Na ostatních lokalitách se činnost omezila na pozorovací, udržovací a exkursní činnost.

Rovněž se zvýšila aktivita členů ZO v zahraničí. Dva členové se v únoru účastnili expedice ve Slovinsku v jeskyni C 11 se současnou hloubkou -640 m.

Ve spolupráci s klubem ASAR z Belgie byla uskutečněna expedice do Pyrenejí, konkrétně do systému COUMO D’ HYURNEDO (-1004 m a 94843 m), která je 12. jeskyní ve světovém žebříčku. Dále byly navštíveny oblasti Jura a Vercors, kde jsme slezli řadu jeskyní a kaňonů.

Také jsme navázali spolupráci s kluby SPELEO ROŽŇAVA a SPELEO BADIZER působícími ve Slovenském krasu, byly zde uskutečněny dvě akce. Při první jsme slezli řadu propastí a jeskyní Slovenského krasu a navštívili Stratenskou jeskyni ve Slovenském Ráji.

Druhá akce v závěru roku byla na explorační činnost a byly při ní objeveny dvě nové jeskyně na Silické planině. Nejbližší akce na Slovensku se chystá na období Velikonoc ’98 a další zájemci jsou velmi vítáni.