Výroční zpráva o činnosti za rok 1996

Nový Lopač

V Novém Lopači bylo navázáno na události z podzimu roku 1995,´kdy krátce po skončení vyprošťovací akce probíhal intenzívní průzkum hlavně horních partií jeskyně.

Nadále pokračuje úzká spolupráce se speleopotápěči ze ZO 1-04 Zlatý Kůň, ZO 1-05 Geospeleos a ZO 1-10 Speleoaqanaut, kteří pokračují ve zmáhání závalu a detailním průzkumu komínů v prostorách nad odtokovými sifony, kde zatím pro značnou materiální a technickou náročnost nebylo dosaženo výraznějšího úspěchu.

V prostorách před odtokovým sifonem byla vylezena většina komínů, které se dosud ve všech případech zavírají řícenými bloky. Nejintenzivnější práce probíhaly v tzv. „Tulení chodbě“, objevené v listopadu 1995.

Jedná se o levostranný periodický přítok vody neznámého původu. Zde jsme se po větší část roku pokoušeli o průnik částečně zasedimentovaným přítokovým sifonem. Byla dosažena hloubka cca 3 m pod přepad sifonu.

Práci velmi stěžuje velké množství bahnitého a štěrkovitého sedimentu a dále pak stále nastupující voda, kvůli níž je vždy nutné instalovat čerpadlo. Celkově bylo dosaženo asi 5 m. se dvěma volnými prostorami.

 

Mlynářovo propadání

Proběhla revize stávající výdřevy a postupné dřevení problematické spodní části šachty s průběžnou těžbou materiálu.

 

Starý Lopač

Jeskyně je již plně v konzervaci. Bylo provedeno několik čistících a úklidových akcí, dále pak menší exkurze.

 

Vintoky

Probíhala hydrologická pozorování za povodňových stavů a pokus o průnik do prostor v okolí Říceného dómu.

 

Šamalíkovy jeskyně, Šachta Adamováků

Jeskyně v konzervaci, činnost omezena na několik exkurzí a údržbu uzávěr.

 

Jeskyně Liščí

Kvůli obtížnému průstupu na pracoviště v tzv. Dómu sexu byla činnost na lokalitě minimální. S větší činností počítáme v letošním roce.

 

Jandurkovi závrty, Manželský závrt

Údržba provizorní uzávěry, úklid okolí lokalit. Nutno vyřešit definitivní zajištění vchodů.

 

Exkurze

Julské Alpy, Slovenský kras, Polsko-Velká Sněžná, lokality v Moravském krasu....