Výroční zpráva o činnosti za rok 1994

V roce 1994 prováděla ZO 6-16 Tartaros průzkumnou a výzkumnou činnost na základě plánu o činnosti na rok 1994, a současně v souladu se svým dlouhodobým plánem činnosti.

Na základě členské základny kterou se ani v roce 1994 nepodařilo podstatně rozšířit, byly práce soustředěny na hlavní pracoviště ZO a jeskyně Liščí.Dále i když částečně byly prováděny práce dlouhodobého charakteru: mapování, teplotní a průvanová pozorování, hydrologická pozorování

Velké úsilí bylo též věnováno zajištění a doplnění provozuschopnosti technického vybavení skupiny.

 

Mlynářovo propadání - V roce 1994 byly práce soustředěny na prohlubování druhé šachty v Mlynářově propadání. Počátkem roku zde byl instalován žebřík a vrátek z jeskyně Šachta Adamováků. Instalací vrátku se práce značně usnadnily a bylo dosaženo hloubky -7 m a bylo prosvíceno spojení s již známými prostorami starého řečiště, které bylo objeveno při hloubení šachty č. 1.

V okolí jeskyně bylo provedeno pokusné měření pomocí virgule (I.Audy,J.Zoufalý). Byly zachyceny dva hlavní směry a to na přítokový sifon v jeskyni Lopač a na Fochův dóm v jeskyni Balcarka.

Vzhledem k nestabilnosti sutí na dně druhé šachty nastaly problémy s dřevením, což vedlo k dočasnému pozastavení prací. Z důvodů dosažené hloubky a velikosti profilu se v současné době zabýváme výrobou nového elektrického vrátku. Průběžně probíhaly práce spojené s přípravou materiálu na dřevení.

 

Jandurkovi závrty - Začátkem července bylo provedeno odstranění vrátku a trojnožky nad vstupní šachtou a jeho oprava a konzervace na základně. Dále bylo zabezpečeno ústí vstupní šachty. Byly vytaženy lankové žebříky a veškerý zbylý materiál ze dna. Jeskyně zůstává nadále v konzervaci.

 

Lopač - V jeskyni Lopač se v tomto roce činnost omezila pouze na exkurze a pravidelná hydrologická pozorování.

 

Šamalíkovi jeskyně - V letních měsících byl proveden průzkum prostor mezi volnými bloky ve východní části jeskyně s negativním výsledkem. Dále byla prováděna pouze exkurzní činnost pro hosty skupiny.

 

Vintoky - V zimních měsících bylo prováděno průvanové a teplotní pozorování Vintocká I, Vintocká II a Škrapová propast. V průběhu roku bylo několikrát zjištěno poškození uzávěry Vintocká I s násilným vniknutím do systému Vintok. Uzávěra byla provizorně zajištěna a probíhá výroba nové uzávěry. Během roku byl systém využíván jako cvičný terén speleoalpinismu (Vintocká II, Škrapová propast).

 

Šachta Adamováků - Počátkem roku byly z jeskyně odstraněny žebříky a vrátek s trojnožkou a tento materiál byl použit k těžebním pracím na lokalitě Mlynářovo propadání. Jeskyně zůstává nadále v konzervaci.

 

Liščí jeskyně - Počátkem léta byly zahájeny práce směřující k vyřešení problému odtokových cest ve spodní části Západní chodby - Dómu sexu. Práce byly zahájeny rozšířením vstupní části jeskyně se zabezpečením svahu před spodním vchodem jeskyně proti sesuvu.

Dále se práce přesunuly do zadní puklinové části Západní chodby. Byla provedena oprava rozpínek v puklinové chodbě a zlepšen přístup do zadní části chodby. Vzhledem k obtížnému průstupu do Dómu sexu nepříjemnou úžinou byly hledány cesty vedoucí k obejití této úžiny. Na konci Západní chodby, v místě křížení puklin byla rozšířena a prohloubena plazivka vedoucí ke druhé puklině paralelní se Západní chodbou. V této puklině byl osazen nýt a proveden pokus o průstup do Dómu sexu touto cestou. Bylo zjištěno že tato propast je sice nepatrně širší, avšak průstup do spodních partií se tím nikterak neusnadnil. Na základě tohoto zjištění byla prokopána třetí propast ve spojnici obou paralelních puklin. Proražením třetí propasti se sestup do Dómu sexu usnadnil, i když nadále zůstává technicky obtížným.

V samotném Dómu sexu byl proveden pokus o proniknutí bahnitými trativody v nejnižší ( východní ) části dómu. Pro technickou náročnost nebyl tento pokus úspěšný. Další aktivitou v Dómu sexu bylo lezení komínů ve stropě této prostory. Nejdříve byl vylezen komín ve východní části dómu v jehož horní části bylo nalezeno okno s citelným průvanem. V dalším postupu brání vklíněný zasintrovaný blok. Komín byl osazen nýtem se smyčkou pro vytažení lana. Největší pozornost byla věnována komínu v jihozápadní části dómu, který byl původně ve své horní části uzavřen sutí. Po vylezení komínu byla suť postupně odstraňována až po velký blok, který byl po zadřevení ponechán na místě. Nad tímto blokem byla objevena horizontální chodba z větší části zasedimentovaná, průlezná pouze v horní části stropním korýtkem. Byly prolezeny asi tři metry. V dalším postupu brání sintrová kulisa s neprůlezným oknem, z kterého vane citelný průvan a byly zde prosvíceny volné prostory. V komíně byly osazeny dva nýty a bylo provedeno vystrojení lanem. K dalšímu postupu bude nutné zadřevit nestabilní suť v komíně nad ústím horizontální chodby a odtěžit část sedimentů pod stropním korýtkem. V poslední etapě byl ve třetí propasti instalován lankový žebřík. Pro další usnadnění průstupu a transportu materiálu bude nutno tuto propast dále rozšiřovat.

 

Exkurzní činnost - Začátkem července část skupiny navštívila Julské Alpy ve Slovinsku s výstupem na Prisojnik 2547 m.n m.

Dále proběhly exkurze v Moravském krasu: Nová Amatérka ,Stará Amatérka, Rudické propadání, Císařská jeskyně, Kateřinská ventarola, Pustožlebská zazděná, Propasťovité bludiště, Sedmnáctka, Hedvábná, Hluboký závrt, Rudická propast, Piková dáma, Holštejnská, Lidomorna - lezení komínů, Mastný flek, Ostrovská propast, Nová Rasovna.

Počátkem měsíce října navštívila naši základnu skupina polských jeskyňářů se kterými byly navštíveny některé naše jeskyně a dále jim byla zajištěna návštěva lokalit: Hluboký závrt, Hedvábná, Nová Amatérka.

 

Práce na základně - V polovině června byla stržena stará střešní krytina a položena nová, která byla později opatřena ochranným nátěrem. Stejným způsobem byla opravena střecha na skladišti materiálu. Koncem léta byl proveden konzervační nátěr základny a skladiště materiálu. Dále byla provedena obnova obložení stěn a stropů v podkrovních místnostech základny a podlahy opatřeny koberci.