Výroční zpráva o činnosti za rok 1990

V průběhu uplynulého roku se práce soustředili zejména na lokalitu Lopač. Na ostatních lokalitách byly prováděny pouze práce menšího rozsahu, nebo zde byly organizovány výcvikové exkurze.

 

  • Propadání Lopač - na jezírku odtokového sifonu byla vybudována nová pracovní plošina /most/ pomocí traverz a fošen. Plošina byla zavěšena na kotvy zavrtané do stěn. Mimo to byla opravena sestupová část žebřů pod šachtou a v místě krátkého úseku lankového žebře. Z připravené pracovní plošiny byla ražena štola minimálního profilu v délce 4 m nasměrovaná do oblasti komína zjištěného dřívějšími pracemi ve stěně odtokového sifonu s nadějí na ověření vodorovné chodbičky která byla pozorována za úžinou v komíně zhruba v úrovni hladiny. Komínu bylo dosaženo a při krátkodobé čerpací zkoušce byl komín prozkoumán. Domnělá chodbička nebyla nalezena. Pravděpodobně se jednalo o kapsu, která při pohledu zdola přes úžinu vytvořila klamný předpoklad přepadové chodby v sifonu.
    V dómu pod vstupní šachtou bylo v úrovni cca 15 m pod terénem kopáno v úžině na puklině směrem k VJV. Puklinová chodba byla postupně vyklízena . Ve stísněných poměrech při náročném uvolňování sutě a bláta se podařilo postoupit do vzdálenosti 10 m. Největší volná prostora v puklině mezi sutí má rozměry 2x2x4 m.
    Dne 8.12. byl v odtokovém sifonu pozorován neobvyklý hydrogeologický jev. Na hladině jezera byl vír a hladina jezera byla níže o 2 - 3 m oproti normálnímu stavu. Současně však přítok potoka Lopače do sifonu byl mírně zvýšený. Z variant, které by tento jev vysvětlovaly, jsou nejvíce pravděpodobné buď krátkodobé obnovení funkce jinak ucpané komunikace, nebo nastartování systému násosky po předchozím dosažení kritické úrovně zvýšené hladiny v systému sifonu.
  • Jandourkovi závrty - z pracovní boudy byl materiál převezen na základnu skupiny. Na lokalitě byla provedena revize stavu šachty jako podklad pro přípravu její opravy nebo rekonstrukce (skruže ?). Při několika pracovních akcích byl rozšiřován trativod v úrovni -28 m a vytěžený materiál ukládán na mezipatro v hloubce -23 m.
  • Šachta Adamováků - jako součást přípravy uvažovaných prolongačních prací byl do III. Propasti instalován lankový zebř.
  • Liščí jeskyně - orientačně byl proveden průzkum komínů (resp. vysoké pukliny) v Dómu sexu s negativním výsledkem.
  • Exkurze a výcvik - byl prováděn na lokalitách Šamalíkovi jeskyně a ve Vintockém jeskyním systému. Mimo zájmovou oblast skupiny byly navštíveny jeskyně 13C, Spirálka, Rudické propadání. Speleoalpinistický výcvik se uskutečnil na trenažéru na Lipovecké vápence.
  • Počet odpracovaných hodin - Členové skupiny odpracovali v uplynulém roce při průzkumné a výzkumné činnosti celkem 676 hod.