Výroční zpráva o činnosti za rok 1977

  Na svoji činnost z dřívějších let navázaly i skupiny Ostrovská a Jedelská. Tyto se dne 21.9.1977 sloučily pod společným názvem Tartaros. Členové nově vzniklé skupiny vyvíjeli v tomto roce podstatně intenzivnější činnost související s krasovým bádáním, než tomu bylo v letech minulých. Výzkumná speleologická činnost byla prováděna v obou zájmových oblastech skupiny, t.j. v oblasti Vintockého ponorového systému a Jedelského potoka.

 

  • Propast Vintocká I byla v průběhu roku připravována pro podrobný speleologický průzkum. U vchodu byl stabilizován polygonální bod, odvozený od nivelační značky na Balcarově skále. Ukázala se totiž nutnost jeskyni znovu speleokartograficky zpracovat, jelikož v dosavadní dokumentaci jsou nepřesnosti a tato není úplná. Jako první krok, podmiňující plánovanou rozsáhlou výzkumnou činnost, byla provedena instalace pevných kovových žebřů. V chodbě Ozvěny byla jedna vyšší neschůdná partie upravena pomocí rozpěrných šroubů. Vchod jeskyně byl zabezpečen pevnou, uzamykatelnou mříží. V Ústřední propasti byl proveden odběr alochtonních fluviatilníhc štěrků, které budou podkladem pro fundovaný rozbor geologické situace ponorového systému.
  • V jeskyni Liščí probíhaly práce ve všech perspektivních místech ve Východní, Zapadni a Jižní chodbě. Hlavní pozornost byla věnována chodbě Západní, kde byly pravidelně prováděny prolongační pokusy, práce související s plánovaným zmapováním prostor, objevených v roce 1976, dále práce montážní a zabezpečovací. V neschůdné puklině, vedoucí do dómu, byly instalovány rozpěrné šrouby pro snadný přístup. Na konci západní chodby, před ústím chodby, vedoucí k novým objevům, byla vyhloubena informativní šachta o hloubce 2m. Po zhotovení speleokartografické dokumentace skupina plánuje další průzkumné práce v dómu, který se jeví jako nejperspektivnější místo s hlediska dalších objevů. Spodní partie této prostory je totiž vyplněna značným množstvím velmi vlhkých jílovitohlinitých sedimentů, zvláště v oblasti evidentního trativodu. V chodbě Jižní se doposud nepodařilo dosáhnout výraznějších výsledků. V chodbě Východní explorační činnost probíhala v oblasti třetího vchodu a v koncové partii, kde rozsah nově uvolněných prostor již překročil 6 metrů. V prosinci byla shledána čerstvá devastace sintrových tvarů v Hlavní síni a tak se opět ukázala naléhavost uzavření jeskyně. Vstupní část byla proto zaměřena a po vyhotovení projektu bude lokalita opatřena pevnou, uzamykatelnou mříží.
  • Výzkum na ponoru U Domínky tvořil dominantní náplň průzkumné činnosti skupiny. Průvanová ani teplotní pozorování konána nebyla. Ani kvantitativní stav potůčku nebyl sledován, neboť úroveň hladiny nedosahovala měřícího rozsahu vodočetné latě. Veškerá voda se ztrácela vždy v kanálkových trativodech nad vstupní šachtou. Vlastní práce v ponoru probíhaly ve třech místech - ve vstupní šachtě, v horizontální vstupní chodbě a v Kalcitovém dómu. Nejvíce úsilí bylo vynaloženo na hloubení šachty. Byla prohloubena o dalších 5 metrů, mimo to byla šachta znova předřevována a upravována. V horizontální vstupní chodbě bylo uvolněno 2,5 m nové prostory. V prodloužení chodby, za šikmou odbočkou do dómku, se tak objevila chodbička modelovaná v homogenním vápenci s vyvinutými sintrovými útvary. Vzhledem k charakteru ostatních prostor ponoru se dá říci, že se zde nacházejí ojedinělé evorzní prvky. Po obvodu Kalcitového dómu bylo raženo několik pokusných sond. Prozatím nebylo dosaženo pozitivního výsledku.Pro akutní nebezpečí sesuvu balvanitých sborů byly práce do doby, než bude dopraven zabezpečovací materiál zastaveny. Celý ponor byl speleotopograficky zpracován a v okolí bylo provedeno geofyzikální měření. 
  • Na ponoru V jedlích byly prováděny pouze udržovací práce a některé pokusy,vedoucí k objasnění jeho hydrografických poměrů. Přes veškerou snahu však ucelený obraz odvodňovacího systému získán nebyl. Nejvýznamnější činností zde bylo předřevení šikmé chodbičky do Meandrového dómu a svislé šachty nad jezírkem za dómem.

 

Členové skupiny se aktivně zapojili do organizování 1. setkání speleologů. Při této příležitosti byly navázány kontakty s maďarským klubem Vörös Meteor z Budapešti. Na jejich základě došlo i k výměnným exkurzím.

Pro praktické zdokonalování mladších členů byly organizovány cvičné kursy lezecké techniky v aplikaci na krasové podmínky. Při té příležitosti se uskutečnilo i několik seznamovacích exkurzí na pracoviště jiných skupin.

Mimo to vypomáhala skupina brigádnicky při průklestu mladého jehličnatého porostu v oblasti Plániv. Rovněž se věnovala údržbě a dokončovacím pracem na své základně.

Ke konci roku bylo ve skupině Tartaros evidováno 31 členů. Celkem bylo odpracováno (na lokalitách, základně a při letních brigádách) 2603 nehonorovaných hodin.