Výroční zpráva o činnosti za rok 1975

Jedelská a Ostrovská skupina

  • Oobě skupiny v roce 1975 úzce spolupracovaly na pracovištích Jedelské skupiny, na pracovištích OSSK byly prováděny jen informativní exkurse za účelem zjišťování stavu výstroje těchto lokalit. Po dohodě KS PPOP byla zahájena výstavba nové základny,která bude sloužit oběma skupinám.
  • Manželský závrt č.164 na Záhumensku - uskutečněno několik exkursí za účelem zjištění stavu výdřevy a prove­dení její údržby. Prováděly se též práce v Odtokové chodbě.
  • Propadání v Jedlích - při provádění detailního průzkumu byla prokázána spojitost odbočky na konci Meandrového dómu. V Meandrovém dómu. byla provedena orientační sonda.
  • Ponor č. 569 u Domínky - bylo pokračováno v hloubení šachty, jejíž část byla nově zadřevena. Ve spodní části byl zvětšen profil šachty. Vchod byl opatřen uzamykatelnou mříží. V hloubce 10,5 m se podařilo proniknout zpětnou chodbou do Kalcitového dómu. Byl proveden základní geolo­gický prozkum (V. Gregor) a doplňující mapovací práce.
  • V rámci spolupráce s KSPPOP Pardubice byl po lokalitách Suchého žlebu doprovázen pracovník jmenované organizace za účelem odběru vzorků fosilního materiálu pro studium výskytu netopýrů v CHKOMK. Na žádost této organizace byla provedena exkurse do oblasti staré těžby stříbra v okolí Přibyslavi za účelem sledovaní výskotu netopýrů ve starých důlních dílech. O pracech prováděných v letech 1973 - 1975 v okolí Havlíčkova Brodu a zjištěných skutečnostech o pozůstatcích historické těžby stříbra byla vypracována a zrecenzována závěrečná zpráva. Tato bude vydána ve sborníku KSSPPOP Pardubice v roce 1976.