Výroční zpráva o činnosti za rok 1974

Jedelská skupina

  • Práce prováděné během roku na závrtě č.164 Manželský závrt na záhumensku lze označit převážně za zabezpečovací.Byly provedeny opravy výdřevy a některé dílčí úseky byly znovu zadřeveny.Mimo práce dokumentační bylo při otvírkových pracech postoupeno z Dómu obřích hrnců – Odtokovou chodbou – k písčitému sifonu občas zaplavovanému vodou asi o 30m.V Odtokové chodbě byl proveden průzkum komínu,který však neskýtá naději na další postup.Dále byly objeveny některé menší lokality excentrik.Práce zde budou pokračovat,neboť Odtoková chodba představuje hlavní odvodňovací kanál těchto prostor.
  • Ponor č 569A Domínka - přístup do již dříve známých prostor byl již několik let zavalen.Skupina otevřela u závěrové stěny ponorného údolíčka nový bezpečný vchod šachtou 7m hlubokou.Po proniknutí do prostor bylo provedeno orientační zmapování,detailní speleologický průzkum a zvolen další postup otvírkových prací.Bude nezbytné pokračovat v hloubení šachty a usnadnit budoucí transport materiálu z Kalcitového dómu.Celková délka přístupných prostor je přes 40m.Před započetím prací uvnitř nově přístupných prostor bude provedena fotodokumentace a základní geologický průzkum.Během roku byly prováděny orientační exkurse pro nové členy na pracovištích jiných skupin Speleologického klubu.

Ostrovská skupina

  • Prováděla na svých pracovištích – Šamalíkových jeskyních a Vintockém jeskynním systému – nárazové akce,které se omezily na udržování přístupových cest v provozuschopném stavu a na dílčí celkem bezvýznamné postupy.Byla doplňována dokumentace a navázána úzká spolupráce s Jedelskou skupinou.Rozsah prováděných prací byl podstatně omezen vzhledem k tomu,že skupina nedisponuje v CHKOMK základnou.
  • Skupina připravuje stavbu základny společně s Jedelskou skupinou a doufá,že její záměr bude podpořen příslušnými orgány.